2019 Bestuurlijk model

In 2019 bestond het bestuur uit: 

  • Dhr. Han Noten, voorzitter

  • Mw. Annemarie van Gaal, vicevoorzitter

  • Dhr. Rens van Tilburg, penningmeester

  • Dhr. Ron Steenkuijl

  • Mw. Anneke Westerlaken

 • Mw. Leonie Belonje, juridisch bestuurssecretaris.

  Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden weten door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie wat er in de samenleving speelt. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directie, die hierover aan hen verantwoording aflegt.

  De bestuursleden worden betaald voor hun functie. Hieronder de vergoedingen per functie.

Het totaalbedrag uitbetaald aan huidige en voormalige bestuurders dat in 2019 ten laste van de stichting is gekomen, bedraagt € 47.799 (2018: € 43.603).

De salarissen en uitbetalingen aan de directie die in 2019 ten laste van de stichting kwamen, zijn uitbetaald conform de cao Sociaal Werk. Aan een directielid is een auto ter beschikking gesteld.

Het bestuur vergaderde in 2019 vier keer.

Start Foundation is aangesloten bij de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations. De FIN Code Goed Bestuur zijn door de leden opgestelde normen over effectief en verantwoord bestuur. FIN-leden kunnen zich via een audit vrijwillig laten toetsen aan de normen. Start Foundation heeft in 2019 de audit aangevraagd. Deze is nog niet uitgevoerd.