2019 Social Impact Bonds

De gekozen uitvoerders bij de SIB presteren goed, maar de overheid lukt het nog niet om voldoende kandidaten aan te leveren. Zij betalen een compensatievergoeding  als de instroom achterblijft. Dit geld zetten we bij voorkeur in om de beoogde doelen te bereiken. Dit gebeurde o.a. bij de SIB Utrecht (2015). Hier leidt The Colour Kitchen jongeren zonder startkwalificatie op tot kok of gastheer/-vrouw in de horeca. Met een deel van de compensatievergoeding is een nieuwe groep opgestart. De gemeente Utrecht maakt afspraken met omliggende gemeenten om met kandidaten te komen. De prestaties van de deelnemers in deze SIB zijn wel boven verwachting. Ook bij de SIB Eindhoven (2016) (waar The Buzinezzclub werkloze jongeren via de Werkclub begeleidt naar werk, opleiding of ondernemerschap) is de compensatievergoeding gebruikt voor nieuwe activiteiten; de Werkclub is in 2019 ook ingezet voor statushouders. Bij de SIB Werken na kanker (2017), die in het voorjaar van 2018 van start ging, blijft de instroom ook ondermaats. Er is besloten de SIB langer te laten doorlopen.

SIB Justitie: grote problemen, kleine stapjes

Op 1 juni 2016 ging de SIB ‘Werk na Detentie’ van start. Het ministerie van Veiligheid en Justitie was de opdrachtgever. Doel van het project is het toeleiden naar werk van ex-gedetineerden. Financiers zijn Start Foundation, ABN AMRO en het Oranje Fonds. Voor de uitvoering is op initiatief van Stichting 180 het Consortium Work-Wise Direct gevormd, bestaande uit Stichting 180, Restart en Exodus Midden-Nederland. Stichting 180 zorgde voor de projectleiding en de methodiek, Restart en Exodus voor de begeleiding van de deelnemers. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was verantwoordelijk voor de werving van de beoogde 150 deelnemers.
Van de 119 deelnemers zijn 96 deelnemers daadwerkelijk gestart met hun traject. De overige 23 hebben ja gezegd tegen deelname, maar zijn niet gestart. De eerste deelnemer begon medio 2016, het laatste begeleidingstraject werd in april 2019 gestart. Ofschoon de resultaten pas in 2021 bekend zullen worden als Panteia het onderzoek gereed heeft, zijn er al voorzichtig eerste voorlopige conclusies op het gebied van werk te trekken. Van vermindering van recidive, één van de doelstellingen, is echter nog niets bekend. Overigens wordt in deze SIB op beide criteria, werk en recidive, gewerkt met een controlegroep, waardoor de resultaten beter geduid kunnen worden. In de benchmark zijn we bij aanvang uitgegaan van een regulier werkpercentage van 10%. Dat betekent dat zonder een dergelijk begeleidingstraject naar verwachting (zo blijkt uit eerder onderzoek) 10% van de ex-gedetineerden sowieso aan de slag komt. Vooralsnog lijken we ergens tussen de 21% en 30% uit te gaan komen op grond van de huidige gegevens.

SIB Enschede: operatie geslaagd, patiënt overleden

De Social Impact Bond 'Werken in Duitsland' is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente Enschede, de Stichting Social Impact Bonds (opgericht door ABN AMRO en Start Foundation) en BOASWerkt. Doelstelling was om in de SIB 'Werken in Duitsland' in 2,5 jaar tijd 138 werkzoekenden uit Enschede naar een baan in Duitsland te begeleiden. Eind 2017 bleek het vrijwel onmogelijk om voldoende geschikte kandidaten te vinden voor het project. De arbeidsmarkt liet krapte zien en de kansen op een baan aan de Nederlandse kant van de grens waren aanzienlijk beter dan bij de start. Om deze reden werd besloten om het project voortijdig te beëindigen door de instroom te stoppen. De reeds ingestroomde kandidaten zijn tot in 2019 gevolgd en vergeleken met de controlegroep. In totaal waren er 33 kandidaten ingestroomd. Het effect van het project werd getoetst aan de hand van 96 controlepersonen die zorgvuldig waren geselecteerd. Deelnemers zaten gemiddeld 262 dagen in een uitkeringssituatie. Het aantal uitkeringsdagen lag in de controlegroep significant hoger, op 504 dagen, waarmee het SIB-traject dus lijkt bij te dragen aan een verkorte uitkeringsduur. Wanneer het totaal aantal uitkeringsdagen tussen deelnemers- en controlegroep wordt vergeleken, is er een besparing van 303.275,85 euro gerealiseerd. Na twee jaar heeft een gemiddelde deelnemer vanaf de startdatum bij BOAS 9.960,92 euro gekost t.o.v. 19.151,10 euro voor een persoon uit de controlegroep. Per persoon werd er dus gemiddeld 9.190,18 euro bespaard. Op deze SIB is een stevig rendement gemaakt (ongeveer 6% over de totale periode). Over het precieze uitkeringsbedrag dat de gemeente Enschede aan de financiers verschuldigd is, bestond eind 2019 nog discussie.

Het ontwikkelen van SIB’s is voor Start Foundation middel, geen doel. We zetten SIB’s alleen in als we daarmee onze missie kunnen bereiken. We blijven meewerken aan en verspreiden van kennis over dit financieringsinstrument dat wij in december 2013 in Nederland samen met ABN AMRO, de gemeente Rotterdam en de Buzinezzclub hebben gelanceerd. In 2019 hebben we de effecten hiervan opnieuw onderzocht. De uitkomsten zijn verspreid via de publicatie `Bezint eer ge begint’.