2020 Bestuurlijk model

In 2020 bestond het bestuur uit: 

  • Dhr. Staf Depla, voorzitter

  • Mw. Annemarie van Gaal, vicevoorzitter

  • Dhr. Rens van Tilburg, penningmeester

  • Dhr. Ron Steenkuijl

  • Mw. Anneke Westerlaken

  • Mw. Leonie Belonje (was juridisch secretaris van het bestuur t/m 24 september 2020 en is vanaf 25 september 2020 toegetreden tot het bestuur)

Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden weten door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie wat er in de samenleving speelt. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directie, die hierover aan hen verantwoording aflegt.

Het totaalbedrag uitbetaald aan huidige en voormalige bestuurders dat in 2020 ten laste van de stichting is gekomen, bedraagt € 40.970 (2019: € 47.799).

Bestuursvergoedingen 2020

De salarissen en uitbetalingen aan de directie die in 2020 ten laste van de stichting zijn gekomen, zijn uitbetaald conform de cao Sociaal Werk. Aan één directielid is een auto ter beschikking gesteld.

Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer.

Verklaring FIN-normen Goed Bestuur

In 2020 is een traject gestart om te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur. De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in Nederland. De FIN Code Goed Bestuur bevat vastgestelde normen over effectief en verantwoord bestuur. FIN-leden die verklaren dat zij aan deze zeven normen voldoen, moeten zich laten toetsen, en daarmee onderschrijven zij het belang van goed en professioneel bestuur. De FIN Code Goed Bestuur werd door Start Foundation behaald op 9 maart 2021.