2020 Speerpunt Open Hiring

Complex jaar met nieuwe vooruitzichten

Voor het programma Open Hiring was 2020 een jaar met twee gezichten. De ambitie om eind 2020 vijftig bedrijven te hebben die aan de slag zijn met de ‘baan zonder sollicitatiegesprek’, bleek vanwege de corona-perikelen niet haalbaar. Maar de aanmelding van nieuwe werkgevers die Open Hiring willen uitproberen, viel niet helemaal stil: in 2020 kwamen er negen Open Hiring-ondernemingen bij, wat het totaal brengt op 17 sinds Start Foundation deze aanpak in 2018 in Nederland lanceerde. De nieuwelingen van 2020 waren goed voor 69 banen; in totaal stroomden vanaf de start 95 thuiszitters dankzij Open Hiring door naar de werkvloer. Ook in het coronajaar bewees Open Hiring zich als een waardevol nieuw instrument op de arbeidsmarkt.

Tegelijk markeerde 2020 een omslag van de pilotfase naar een opschaling van het concept die vanaf 2021 zijn beslag moet krijgen. Nadat een haalbaarheidsonderzoek (2016-2018) had aangetoond dat er een voedingsbodem was voor Open Hiring, als innovatieve methode om mensen aan een baan te krijgen, werden vorig jaar de resultaten van twee andere onderzoeken gepresenteerd. Het ene rapport bevatte een evaluatie van de wijze waarop Start Foundation met Open Hiring voet aan de grond probeert te krijgen in het bedrijfsleven. Het andere bracht de effecten van de nieuwe, baanbrekende aanpak voor de werknemers in beeld. Welke mensen vonden dankzij Open Hiring een plek op de arbeidsmarkt? Beide werden samengevoegd in een publieksversie. Het rapport trok de aandacht van de media: tv (EenVandaag, NOS Journaal), radio (BNR) en kranten (AD). Zie ook het hoofdstuk pers & social.

De afsluiting van de tweede fase van Open Hiring werd gekoppeld aan een Talkshow onder leiding van Rens de Jong van BNR waarin de aanpak vanuit alle invalshoeken werd belicht én de toekomstplannen aan de orde kwamen. De Talkshow werd 2.600 keer online bekeken, helemaal of gedeelten daarvan. Bij de volgende stap van Open Hiring staat opschaling centraal. Met de huidige organisatie van het programma lukt dit onvoldoende. Via digitale ondersteuning willen we dit opvangen. Wat blijft is de promotie en start van nieuwe Open Hiring bedrijven door Start Foundation.

Corona maakte 2020 voor het programma Open Hiring tot een lastig jaar. De ‘baan zonder cv en sollicitatiegesprek’ was minder in trek bij het bedrijfsleven, hoewel de stroom niet volledig opdroogde. Maar programmamanager Ingeborg Zwolsman ziet achter de wolken de zon alweer schijnen. ‘De aanpak heeft écht voet aan de grond gekregen en er sluiten ook in coronatijd nieuwe werkgevers aan.’

Activiteiten
  • Samen met de gemeente Tilburg werken we samen om in die regio tien werkgevers te vinden die willen starten met Open Hiring. Deze ’10 van Midden-Brabant’ kunnen aanspraak maken op een Life coach, die voor een deel betaald wordt door de gemeente. Via die Life coach wil de gemeente ook werkgelegenheid voor jongeren in stand houden. Bij deze groep werkt de inzet van een Life coach goed. Een ander doel is mensen met een uitkering te stimuleren om te gaan werken.

  • Met OSB, de brancheorganisatie voor de schoonmaak, wilde Start Foundation een plan van aanpak maken voor de introductie van Open Hiring in de hele sector. In de loop van het jaar raakte de vaart uit het project. We bekijken nu hoe we dit weer vlot gaan trekken.

  • Kan Open Hiring ook in de vorm van stages gestalte krijgen? De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is op verzoek van Start Foundation aan het bekijken of dit idee concreet kan worden uitgewerkt. Samen met ‘Radar Jongeren’ is een voorstel ingediend bij de minister van OCW, die toezegde dit te bekijken. Dit is nog niet gebeurd, reden om via ‘Radar’ de bewindsvrouw opnieuw aan haar jasje te trekken. (Dat is inmiddels in 2021 wel gedaan maar hier komt geen vervolg op, mede omdat 'Radar Jongeren' in 2021 werd opgeheven).

  • Ook met Ster College in Eindhoven zijn we in de slag om Open Hiring-stages in te richten. We zijn uitgenodigd om hierover te ‘pitchen’ bij het VSO/PRO Innovatiefonds, waarin meerdere scholen zijn vertegenwoordigd. Bij stages spelen zowel de werkgevers als de scholen een rol. Via de scholen kunnen we ook de werkgevers aanschrijven.

  • Na ‘Food Valley’ hebben we ook voor de regio Midden-Brabant een Open Hiring White Paper ontwikkeld. Het Ondernemersakkoord Midden-Brabant en Werkgevers Servicepunt Werkhart gaan deze marsroute gebruiken om bedrijven te werven voor Open Hiring. De regio kan zo ook ervaring opdoen met het ondersteunen van ‘Open Hiring’-werkgevers. Het streven is om tien bedrijven zo ver te krijgen dat ze met hulp van een Life coach (die de eerste drie maanden door de gemeente Tilburg en Start Foundation wordt betaald) van start gaan met het concept. Begin december nam Hectas Facility Services als eerste bedrijf in Midden-Brabant de handschoen op. Ook voor de regio Noord-Holland is inmiddels een White Paper gemaakt.

Talkshow

Bekijk hieronder de Open Hiring-talkshow met Rens de Jong. Hierin zijn verschillende werkgevers aan het woord die reeds zijn gestart met Open Hiring. Ook medewerkers die via Open Hiring een baan hebben gevonden, delen hun ervaring. 

  

Open Hiring werkt!

Lees de online publicatie.

Wil je de originele onderzoeksrapporten ontvangen? Vraag deze hier aan.