2020 Speerpunt PA Markt

Arbeid is topsport geworden. Voor veel werkzoekenden is een reguliere baan te hoog gegrepen. Voor hen die graag aan het werk gaan, biedt het bedrijfsleven onvoldoende geschikte banen. Tegelijk blijft er veel werk in de samenleving liggen waar nu geen geld voor is. De parallelle arbeidsmarkt (PA-markt) wil dit radicaal veranderen. In 2020 hebben we de vier lijnen waarmee we die vorm kunnen geven, verder ingevuld: gemeenten, nieuwe ondernemingsstructuren, Sociale Werkbedrijven en experts uit wetenschap en praktijk.

Gemeenten zijn een belangrijke stakeholder. Enerzijds hebben zij belang bij een zinvolle participatie van werklozen (veelal met uitkering) in hun gemeente. Anderzijds kan met uitkeringsgeld de PA-markt deels bekostigd worden. Gemeenten moeten bereid zijn dit te doen. We streven naar drie à vijf pilots bij gemeenten. Een aantal gemeenten is al actief met zogeheten basisbanen. Dat is op zichzelf een prima aanknopingspunt. Wel ligt daar het gevaar op de loer dat de basisbaan zich beperkt tot de wijk en volledig voor rekening komt van de gemeente: lees de belastingbetaler. Ook de beloning is daar kwestieus wanneer bijvoorbeeld het minimumloon niet betaald kan worden. Wij pleiten juist voor het genereren van inkomsten bij derden om de businesscase beter te kunnen sluiten. Dat impliceert ook directe betrokkenheid van andere stakeholders.

In Groningen, Den Haag en Lelystad zijn ze reeds een eindje op weg. Hen staan we bij om te bezien of hun modellen nog beter kunnen functioneren. Andere gemeenten sluiten aarzelend aan. Start Foundation heeft Ecorys opdracht gegeven om van beide pilots de verwachte maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) in kaart te brengen. Lees hier meer over bij het hoofdstuk Onderzoek.

Je kunt laagdrempelig met ze sparren, dat is erg prettig

Gilda van Dijk, projectleider ‘Basisbanen Groningen’

“We hebben de conciërges voor een jaar in dienst genomen, maar het is pas echt een succes als de partijen die nu zo hard lopen te klappen, er ook aan mee willen betalen. Zodat we een coöperatie kunnen vormen en de rekening niet alleen bij ons komt te liggen. Het zal spannend worden, maar ik geloof erin”, zegt Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

  

De tweede lijn betreft nieuwe ondernemingsstructuren. Dit zijn traditionele businesscases, aangevuld met maatschappelijke. Zo is er bij Brainport-bedrijven (Eindhoven) het idee ontstaan om een servicebedrijf op te richten waar mensen volgens de principes van de PA-markt aan de slag kunnen. Bedrijven kopen vouchers voor hun medewerkers waarmee diensten kunnen worden ingekocht, zoals tuinonderhoud, klussen in huis, etc. Eind december is een enquête uitgezet onder expats van grote bedrijven in de regio om de behoefte te peilen.

In de derde lijn hebben we in samenwerking met brancheorganisatie Cedris een challenge opgezet, waarmee we hun leden willen uitdagen nieuwe businessmodellen rondom betaald maatschappelijk waardevol werk te ontwikkelen. In juni 2020 is de Werkinnovatie Prijs gelanceerd. Uit de 62 ideeën die we in september ontvingen, zijn tien organisaties genomineerd. In januari 2021 zijn de winnaars bekendgemaakt: Pantar en Werkse!. Lees hier meer over bij Pers en social en op www.werkinnovatieprijs.nl.

Samen mensen aan werk helpen, vooral degenen die tussen wal en schip vallen

Leendert Bos, Cedris

Van afval tot grondstof voor oesterzwammen en zeep. Dat is het oogmerk van de Circulaire Hub in Amsterdam. Het project moet 120 nieuwe banen scheppen voor mensen voor wie het moeilijk is regulier werk te vinden.

Mensen in de bijstand die een baan vinden door aanvullende zorgtaken uit te voeren die nu blijven liggen. Dat is de kern van het project ‘Zorghub’ van Werkse! in Delft. De zorgorganisatie, de gemeente, de verzekeraar, de werkzoekende én de zorgcliënt die vaker iemand over de vloer krijgt, varen er wel bij.

  

Tot slot de vierde lijn: we maken gebruik van expertise en kennis uit wetenschap en praktijk om dieper in te zoomen op de PA-markt, maatschappelijke kosten-batenanalyses te ontwikkelen en het draagvlak ervoor te verbreden. Voor de mkba’s die voor elk initiatief gemaakt moeten worden, zijn we een samenwerking aangegaan met Ecorys.