2022 Activistisch investeren

Start Foundation neemt als aanjager van verandering een activistische positie in, zowel in het veld van impact investeren als in het veld, van arbeidsmarktvraagstukken. Als we misstanden signaleren op de arbeidsmarkt, agenderen we deze en proberen we doorbraken te forceren.  

Activistische campaigner

Zo traden we in 2022 als activistisch campaigner op in een tweetal spraakmakende projecten: 

Toggle
Dreamers

Dreamers zijn Nederlandse jongeren zonder de juiste verblijfspapieren. Jongeren die tijdens hun vormingsfase al in Nederland wonen; dus vaak al een langere tijd – al dan niet hun hele leven. Ze spreken de taal, hebben hier vrienden en hebben Nederlands (basis- en/of middelbaar-) onderwijs gevolgd. Tegen de achtergrond van de krapte op de arbeidsmarkt spannen wij ons in om deze jongeren een kans te geven.  

We zochten en vonden bedrijven en onderwijsinstellingen die ons manifest steunen en zoeken samen nu met stakeholders naar oplossingen. Het verenigen van de jongeren in een eigen beweging hebben we begin 2023 overdragen aan onze collega’s van het Kansfonds. 

Toggle
'Ik ben niet beperkt genoeg' 

Ons bereikte eind 2021 signalen van jongeren met een beperking dat ze last hadden van het zogeheten Doelgroepregister. We komen in actie. Doel van de actie is om beleidsverandering in gang te zetten ten behoeve van de wet- en regelgeving omtrent het doelgroepregister. Het huidige systeem zorgt ervoor dat naar schatting meer dan 200.000 mensen tussen wal en schip vallen. Zij maken, bijvoorbeeld omdat ze pas na hun 18de levensjaar een beperking hebben opgelopen, geen onderdeel uit van het doelgroepregister. Organisaties kunnen deze mensen niet rekenen tot de quotumregeling en krijgen ook geen subsidie wanneer ze iemand die buiten de boot valt aannemen. Samen met zelforganisaties van jongeren met een beperking richten we een meldpunt in en vragen mensen ons te laten weten of ze hier last van ondervinden. We ontvingen bijna honderd meldingen. Deze overhandigen we met de doelgroep en belangenorganisaties aan minister Schouten, die al eerder aangaf nog eens kritisch naar de Banenafspraak te willen kijken.  

Het momentum van overhandiging was een goede timing i.v.m. het debat rondom het Breed Offensief. De bundel met alle verhalen, onze oplossingen en het manifest heeft veel media-aandacht mogen ontvangen. Tijdens het gesprek met de minister heeft de betrokken doelgroep hun verhaal ruim mogen doen. De minister heeft een voorstel gedaan om o.a. een breed onderzoek te doen en de Participatiewet te herzien. We houden ook in 2023 de vinger aan de pols. 


Activistische investeringen

Ook in 2022 waren er voorbeelden van activistische investeringen, te weten:

Toggle
Sheltersuit 

Een onderneming die Sheltersuits en Shelterbags produceert met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze Sheltersuits en -bags houden dak- en thuislozen warm en droog. De producten worden gemaakt van restmaterialen vanuit de textielindustrie. Als lange termijn samenwerkingspartner van Sheltersuit, heeft Start Foundation de afgelopen jaren via haar Funding Plus programma, intensief geïnvesteerd in de onderneming. Met behulp van een externe adviseur is er gezamenlijke gewerkt aan een transitie van de organisatie, met als doel het vergroten van de triple impact van Sheltersuit. Op basis van het meerjarige businessplan dat daaruit voortvloeide en de aanpassingen in structuur, team en governance heeft ertoe geleid dat we ons in 2022 wederom langdurig aan deze innovatieve changemakers hebben verbonden.   

Toggle
Current Werkt 

Een speciaal uitzendbureau en werk-fitbedrijf in Rotterdam dat zich primair richt op mensen met een strafrechtelijk verleden. Start Foundation is actief betrokken bij deze onderneming, door zowel het beschikbaar stellen van een lening als het ondersteunen van de ondernemer in zijn groeiambitie middels coaching. In 2023 zullen we gezamenlijk werken aan gedegen fundament voor de groeiambitie op basis waarvan een mogelijke samenwerking wordt vormgegeven.   

Toggle
United Repair Centre 

United Repair Centre, opgezet door de sociale onderneming Makers Unite, richt zich op het uitvoeren van kledingreparaties voor grote kledingmerken (zoals Patagonia). Met dit nieuwe bedrijf wil Makers Unite in de aankomende vijf jaar meer dan 100 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren, waarvan voornamelijk voor statushouders. In 2022 wisten we gezamenlijk met het Sociaal Innovatiefonds, Rabobank Foundation, ROM in West, Oranje Fonds en Fair Capital Partners een langdurige investeringsovereenkomst met hen te sluiten. 


Nieuwe innovatieve ideeën

Zoals een goede activist betaamt, rolden we in 2022 ook zelf nieuwe innovatieve ideeën uit zoals: 

Toggle
Refugee Work

Na de oproep van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om een oplossing te zoeken voor het aan werk helpen van grote groepen Oekraïners die naar Nederland vluchten, zijn wij in actie gekomen. Samen met Vluchtelingenwerk NL en Spark Optimus hebben wij het initiatief genomen om RefugeeWork.nl op te zetten. Onze eis was wel om dit voor alle vluchtelingen te doen aangezien ook veel statushouders werkloos zijn. We zijn aan de slag gegaan met een nationaal digitaal platform waar werkzoekende (ex-)vluchtelingen hun profiel kunnen achterlaten en bedrijven hun vacatures. Daarmee willen we geen werk overnemen van partijen die al met deze mensen werken, maar juist een aanvullend instrument bieden. De financiering (1 mln. euro) namen we grotendeels zelf in handen, omdat we nauwelijks partijen konden vinden die wilden participeren in deze opstartfase.

In oktober 2022 kwam Koningin Maxima het platform feestelijk openen in Utrecht. Tegen het einde van het jaar hadden zich reeds duizenden werkzoekenden (ex-)vluchtelingen ingeschreven. Het aantal vacatures van bedrijven bleef nog significant achter.    

Toggle
Leergarantiefonds

Het project Leergarantiefonds (LGF) is een initiatief van Driekant en Start Foundation. De experimenteerfase van dit project is uitgevoerd tussen maart 2022 tot maart 2023. In deze fase hebben zes sociale ondernemingen een jaar lang geëxperimenteerd met een eigen variant van het Leergarantiefonds. Elke onderneming had daarvoor bij Start Foundation een plan ingediend dat aansluit bij de specifieke situatie en behoefte. De ondernemingen investeerden een bedrag tussen de € 20.000 tot € 50.000 en Start Foundation heeft dat bedrag verdubbeld. 

Met een eigen Leergarantiefonds financieren de ondernemingen ontwikkeltrajecten voor mensen die nu aan de kant staan en graag willen werken, maar (nog) niet aan de slag kunnen in een betaalde baan. De bedrijven bepaalden zelf welke kandidaten/trajecten vanuit het LGF werden gefinancierd. Niemand werd afgewezen omdat er geen financiering voor het traject was, tenzij een andere aanbieder overduidelijk betere resultaten met de kandidaat kon realiseren. Het LGF kan worden ingezet om trajecten voor te financieren (als instanties pas laat betalen), bij te financieren (als instanties te weinig betalen), volledig te financieren (als instanties helemaal niet betalen). 

De bedrijven probeerden zoveel als mogelijk de financiering vanuit het LGF bij de daarvoor geëigende instanties terug te halen. De experimenteerfase was succesvol: 144 mensen hebben via het Leergarantiefonds een leerwerktraject kunnen volgen en gemiddeld 31% van de kosten is teruggehaald bij de geëigende instanties. Lees de uitgebreide evaluatie.