Achtergrond: de Werkinnovatieprijs

       Samen met Cedris lanceerde Start Foundation de Werkinnovatie Prijs. De leden van Cedris werden uitgedaagd om naast het organiseren van uitstroom naar regulier werk en naar werk binnen het sociale werkbedrijf (groenvoorziening, assemblage, verpakking enz.), op een innovatieve wijze nieuw werk te organiseren dat inspeelt op maatschappelijke problemen. Werk dat nu nog blijft liggen, omdat onder andere de financiering voor deze banen lijkt te ontbreken.

Start Foundation bood met de Werkinnovatie Prijs financiële speelruimte van maximaal 1 miljoen euro voor innovatieve oplossingen. De Werkinnovatie Prijs richtte zich op voorstellen die zichzelf tijdens of na afloop van de projectperiode kunnen bestendigen en opgeschaald en/of gerepliceerd kunnen worden. Hieruit zijn vijf projecten ontstaan. 

Hieronder lees je meer informatie over de opzet van de Werkinnovatieprijs. Inzenden voor deze prijs is dus niet meer mogelijk. Wel staan we open voor nieuwe, vergelijkbare projecten en andere goede ideeën: aanmelden kan hier. Daar lees je ook meer waar een goed project, passend binnen de parallelle arbeidsmarkt, volgens ons aan voldoet.

De Werkinnovatieprijs 2020

Samen delen we de overtuiging dat ieder talent het verdient om gezien te worden. Toch zien we dat het voor grote groepen mensen lastig blijft om aan het werk te komen en te blijven, alle hulp en kanalen die er al zijn ten spijt. Ook in de huidige tijd wordt dit weer eens en te meer duidelijk.

Het is tijd om de arbeidsmarkt naar nieuwe banen te leiden. Betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. De toekomst vraagt meer dan ooit om nieuwe businessmodellen, zodat we meer mensen in staat stellen om tegen loon maatschappelijk waardevol te werken. Gaat u de uitdaging aan die nieuwe weg naar werk te vinden met uw organisatie?  

De uitdaging

Een arbeidsmarkt waarin mensen die geen regulier werk hebben, activiteiten verrichten die in economisch opzicht misschien niet rendabel zijn, maar wel maatschappelijke waarde hebben. Dat is de parallelle arbeidsmarkt. Op deze arbeidsmarkt kunnen mensen tegen loon maatschappelijk waardevol werk verrichten. Start Foundation daagt de bedrijven uit om voorstellen in te dienen die op dit gedachtegoed aansluiten. Nieuwe betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. Vernieuwende werkgelegenheid in de vorm van maatschappelijk waardevol werk voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt die niet of nauwelijks een duurzame baan kunnen bemachtigen of behouden op de reguliere arbeidsmarkt.

Maatschappelijk waardevol werk 

De projectideeën voor de Werkinnovatie Prijs moesten een bijdrage leveren aan een van de volgende maatschappelijke vraagstukken:

  • het versterken van buurten of wijken met specifiek oog voor het ondersteunen van gemarginaliseerde mensen in deze buurten;

  • onderwijsondersteunende activiteiten die gericht zijn op het versterken van kinderen/jongeren met minder dan gemiddelde kansen;

  • bijdragen aan een beter klimaat, zoals circulaire/recyclingactiviteiten/afvalbestrijding/afwatering/energietransitie enz.;

  • zorgondersteunende activiteiten die de kwaliteit van zorg bevorderen en professionals ontlasten;

  • alfabetisering en digitalisering van hen die mede als gevolg daarvan minder toegang hebben tot de samenleving;

  • activiteiten die direct bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid en/of armoede;

  • het verkrijgen van betaalbare huisvesting;

  • het oplossen van vraagstukken rondom integratie.

  • het toekomstproof bestrijden van de negatieve gevolgen die door de Corona crisis aan het licht zijn gekomen: te grote afhankelijkheid van andere landen en opdeling/verlegging van productielijnen (reshoringactiviteiten) en de tekorten die ontstaan.

Prijsuitreiking

Op 28 januari 2021 zijn de winnaars van de Werkinnovatieprijs 2020 bekend gemaakt.

Juryleden

Een zeskoppige jury was samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, lokale overheid, filantropie, en de doelgroep zelf. We stellen hen graag aan u voor:

Peter Blom is CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank. Sinds de oprichting in 1980 is hij al betrokken bij deze duurzame bank. In 2016 trad Peter Blom aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Hij zet zich op alle fronten in voor een duurzame samenleving.

Ton Wilthagen is hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg University en oprichter van onderzoeksinstituut ReflecT van dezelfde universiteit. Zijn expertise betreft de arbeidsmarkt, arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid, (inter)nationaal en regionaal. Wilthagen is betrokken bij tal van maatschappelijke initiatieven, zoals Brainport Network in Zuidoost-Nederland, het Techniek Pact en de jeugdwerkloosheidsvrije regio.

Amber van Ginneken maakt deel uit van Wij Staan Op!, een stichting die wordt geleid door jongvolwassenen met een fysieke handicap. Vanuit ervaringsdeskundigheid zet de stichting zich in voor een inclusief Nederland. Amber pleit o.a. voor toegankelijk openbaar vervoer en zet zich met succes in via de landelijke media tegen afschaffing van het minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking.

Anneke Westerlaken begon haar loopbaan als maatschappelijk werkster. Daarna werkte ze bij CNV Jongeren, branchevereniging Cedris en vervolgde ze haar loopbaan als programmamanager bij pensioenuitvoerder PGGM. Anneke is tegenwoordig voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en tevens lid van het Bestuur van het CNV. Daarnaast is zij bestuurslid bij Start Foundation.

Na een lange loopbaan bij Philips is Hans de Jong sinds 2012 President bij Philips Nederland. Ook maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en is hij bestuurslid bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Daarnaast is hij als bestuurslid betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties.

Jan van Zanen is sinds 1 juli 2020 burgemeester van 's-Gravenhage. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van de gemeente Utrecht en sinds 2015 voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In die laatste hoedanigheid is hij ook co-president van United Cities and Local Governments (UCLG).