Bestuurlijk model

In 2022 bestond het bestuur uit: 

  • Dhr. Staf Depla, voorzitter

  • Mw. Annemarie van Gaal, vicevoorzitter

  • Dhr. Rens van Tilburg, penningmeester

  • Mw. Leonie Belonje 

  • Dhr. Ron Steenkuijl

  • Mw. Anneke Westerlaken

Het bestuur richt zich op strategie, toezichthouden en vertegenwoordiging van Start Foundation. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een goed beeld van wat er in de samenleving speelt en op welke manier Start Foundation hierin een rol zou kunnen vervullen. Het bestuur delegeert de uitvoerende taken aan de directie, die hierover aan hen verantwoording aflegt.

Het totaalbedrag uitbetaald aan huidige en voormalige bestuurders dat in 2022 ten laste van de stichting is gekomen, bedraagt € 47.498 (2021: € 47.141). 

Bestuursvergoedingen 2022

Het bestuur vergaderde in 2022 vier keer.

Directievergoeding

De salarissen en uitbetalingen aan de directie, die in 2022 ten laste van de stichting zijn gekomen, zijn uitbetaald conform de cao Sociaal Werk. Aan één directielid is een auto ter beschikking gesteld. 

Verklaring FIN-normen Goed Bestuur

In 2020 is een traject gestart om te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur. De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in Nederland. De FIN Code Goed Bestuur bevat vastgestelde normen over effectief en verantwoord bestuur. FIN-leden die verklaren dat zij aan deze zeven normen voldoen, moeten zich laten toetsen, en daarmee onderschrijven zij het belang van goed en professioneel bestuur. De FIN Code Goed Bestuur werd door Start Foundation behaald op 9 maart 2021.