Jaarverslag 2019

De feiten en cijfers over 2019 vind je in dit jaarverslag. Kort en krachtig zoals je van ons gewend bent. Heb je specifieke vragen over ons reilen en zeilen in 2019? Dan kun je die gewoon stellen via onze gebruikelijke contactkanalen.

Terugblik onder een donker gesternte

Eind januari 2020 ging Jos Verhoeven voor twee maanden naar Nieuw-Zeeland. Even losraken van dagelijkse besognes en uitpuilende agenda’s. Zijn retourvlucht was een expeditie naar een universum waar inmiddels het coronavirus heerste. Inclusief een bestaanscrisis die het hart van de maatschappij raakt. “De impact zal enorm zijn, ook voor ons. Hoe we daarmee om moeten gaan, is nu nog nauwelijks aan te geven.”

In 2019 is in totaal 1.780.221 euro toegekend aan maatschappelijke initiatieven, waarvan 77,5% aan de vier speerpunten binnen onze strategie: 1.101.007 euro betrof innovatiedonaties en 679.214 euro innovatiekredieten. In 2019 zijn 42 initiatieven die in het verleden een donatie of krediet verkregen, afgesloten.

Voor een scherpere focus hebben we vier speerpunten gekozen voor de komende jaren. Twee ervan richten zich op de lange termijn: de programma’s Open Hiring® en Parallelle Arbeidsmarkt. Daarnaast ligt onze focus bij groepen die op de arbeidsmarkt het meest in de knel zitten en relatief weinig aandacht krijgen: oudere werkzoekenden en ex-gedetineerden. Hoe hebben we deze uitdagingen in 2019 opgepakt?

Start Foundation wil zijn vermogen zo veel mogelijk inzetten om maatschappelijke impact te bereiken. Dat mag ten koste gaan van het vermogen. Hierdoor ontstaat meer speelruimte voor initiatieven die bijdragen aan onze visie en missie. Er wordt hiervoor geen jaarlijks budget toegekend. Wel wordt een financiële reserve voor vijf jaar in stand gehouden.

  

  

Onderzoek & Impact

In 2019 lag de focus van de onderzoeksactiviteiten vooral op de programma’s Parallelle Arbeidsmarkt en Open Hiring. Voor de parallelle arbeidsmarkt is de ontwikkeling van betaalde, maatschappelijke banen waar nu nog geen verdienmodel voor bestaat, een belangrijk uitgangspunt. Want er ligt genoeg werk te wachten, van onderwijsondersteuning, tot klussendiensten, tot buurtwachten die fungeren als ogen en oren in de wijk. We waren benieuwd hoe burgers zelf aankijken tegen het idee van de parallelle arbeidsmarkt en maatschappelijk waardevol werk. 

Start Foundation zet veel in op de bestrijding van discriminatie en het creëren van nieuw werk voor hen die nu niet aan de bak komen. Daarmee beoogt de maatschappelijk ontwikkelaar systeemveranderingen op gang te krijgen. We doen dat door middel van twee majeure programma’s. Beide trokken in 2019 nogal wat aandacht en waren ook onderwerp van eigen publicaties.

Het ontwikkelen van SIB’s is voor Start Foundation middel, geen doel. We zetten SIB’s alleen in als we daarmee onze missie kunnen bereiken. We blijven meewerken aan en verspreiden van kennis over dit financieringsinstrument dat wij in december 2013 in Nederland samen met ABN AMRO, de gemeente Rotterdam en de Buzinezzclub hebben gelanceerd. In 2019 hebben we de effecten hiervan opnieuw onderzocht.

Organisatie

Formatie
In 2019 verwelkomden we drie nieuwe collega’s en namen we van een collega afscheid. Op 31 december 2019 telde Start Foundation 14,9 fte en waren er zestien medewerkers werkzaam/in dienst. Van hen had 88% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats re-integratie werd tot medio april ingevuld, waarna doorstroming naar regulier werk plaatsvond. Naast de vaste formatie maakten we gebruik van de diensten van drie zzp’ers voor gemiddeld 2,5 dag per week.

Bestuurlijk model

Per balansdatum bestond het bestuur uit: 

  • Dhr. Han Noten, voorzitter

  • Mw. Annemarie van Gaal, vicevoorzitter

  • Dhr. Rens van Tilburg, penningmeester

  • Dhr. Ron Steenkuijl

  • Mw. Anneke Westerlaken

     
        Mw. Leonie Belonje, juridisch bestuurssecretaris.

Oud jaarverslag opvragen