Laat mondkapjes voortaan lokaal en sociaal produceren

Bron: Het Financieele Dagblad. Artikel door Jos Verhoeven en Staf Depla, beiden verbonden aan Start Foundation. 

Nederland kampt met een tekort aan beschermingsmiddelen in de zorg. En als we de benodigde middelen wel kunnen krijgen, betalen we er fors voor. Dit maakt de gevolgen van outsourcing pijnlijk zichtbaar.

Dit maakt de gevolgen van outsourcing pijnlijk zichtbaar

Staf Depla

Laten we de nu pregnante inzichten eindelijk eens gebruiken om het tij te keren. Niet volgens de klassieke economische principes van winst en ratio, maar vanuit maatschappelijke meerwaarde. We hebben in dit land goddank nog steeds een negentigtal bedrijven in de voormalige sociale werkvoorziening, waar mensen werken met een arbeidsbeperking. Ook hebben we een bloeiend ecosysteem van private sociale firma’s, met medewerkers die weinig kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Weliswaar in volume nog geen significante bedrijfstak, maar wel met groeipotentieel. En dan hebben we reguliere ‘verlichte’ bedrijven, waar winst maken geen exclusief doel is.

Als we deze maatschappelijk waardevolle ondernemingen weten te verenigen, kunnen we de slagkracht op tweeërlei gebied fors vergroten. We bieden werkgelegenheid, met name voor hen die ook voor de crisis al minder gewenst waren op de reguliere arbeidsmarkt. En we gaan op schaal goederen produceren die maatschappelijk van waarde zijn.

Uiteraard vereist dit enige inschikkelijkheid. Bijvoorbeeld van de vakbonden. Immers, indien dergelijke goederen tegen kostprijs (lees: cao-lonen die boven het minimumloon liggen) gemaakt moeten worden, is het een onhaalbare kaart. Maar ook van het bedrijfsleven, want we concurreren dan enkele tussenhandelaren de markt uit. En de overheid moet bereid zijn de uitkerings- en reïntegratiemiddelen (deels) in te brengen om een levensvatbare businesscase te maken.

‘Zo beschikken we altijd over voldoende producten en voorkomen we een opportunistische prijsstelling in crisistijd’

De voordelen zijn niettemin enorm. We creëren veel werkgelegenheid. We beschikken altijd over voldoende maatschappelijk noodzakelijke producten, waarbij we een opportunistische prijsstelling in crisistijd voorkomen. Bovendien maken we onze ecologische voetafdruk veel kleiner.

Zodra de crisis enigszins onder controle is kan Feike Sijbesma, speciaal kabinetsgezant voor de coronacrisis, deze taak toebedeeld krijgen en direct doorpakken. Hij is de ideale kandidaat, staat boven de partijen, is onafhankelijk en heeft in zijn DSM-tijd laten zien over een maatschappelijk kompas te beschikken. Het benodigde startkapitaal wordt door onder meer maatschappelijke fondsen als Start Foundation ingebracht.

  

Algemeen directeur Start Foundation

Waar officiële instanties en reguliere methoden falen, komt Jos Verhoeven in actie. Vanaf de eerste dag (1998) geeft hij leiding aan de activiteiten van Start Foundation. Jos neemt het op voor mensen die wél willen, maar niet kunnen werken. "Ik geloof oprecht dat heel veel mensen iets kunnen bijdragen, als ze maar op de goede plek zitten. Er is veel meer mogelijk dan we denken. Je moet breken met de gangbare conventies als je ze wilt helpen."

Voorzitter Start Foundation

Staf Depla studeerde ooit planologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen en begon zijn loopbaan bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Begin deze eeuw voerde Staf Depla samen met partijgenoten Jeroen Dijsselbloem en Diederik Samsom campagne als ‘Rode Ingenieurs’. Hij zat voor de PvdA in totaal tien jaar in de Tweede Kamer en in 2010 werd hij wethouder in zijn geboortestad Eindhoven. Na twee termijnen stelde hij zich in 2018 niet meer verkiesbaar en vestigde hij zich als strategisch adviseur (publiek-private samenwerking) in zijn woonplaats Utrecht.