My Red Light

Eerste seksbedrijf op de Amsterdamse Wallen in zelfbeheer

My Red Light opgericht. Met 14 ramen, 4 panden en één ambitie realiseren Amsterdamse sekswerkers een Europese primeur. 

Voor sekswerkers betekent dit een grote stap vooruit naar zelfstandigheid. My Red Light is opgericht door sekswerkers zelf en biedt zzp’ers in de prostitutiebranche de kans om tegen aantrekkelijke, flexibele voorwaarden werkruimtes te huren. Via www.myredlight.nl kunnen sekswerkers zowel kamers huren als aan klanten laten weten wanneer zij aan het werk zijn. Daarnaast zorgt My Red Light voor bijzondere voorzieningen, ontworpen door sekswerkers zelf zoals een rolstoeltoegankelijke ingang, een kinky kamer en een discrete ingang.

Voorbereiding
De start van My Red Light is zorgvuldig tot stand gekomen. Eind 2015 bleek uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en HVO-Querido dat een raamprostitutiebedrijf in zelfbeheer haalbare kaart was. In 2017 werkten sekswerkers hard om de start van het nieuwe bedrijf voor te bereiden. Zo is onderhandeld over een huurovereenkomst, werden de statuten vastgesteld en is de stichting opgericht. Verder is nagedacht over de bedrijfsstrategie, en is een start gemaakt met de verbouwing, de inrichting van de panden en de website.


Randvoorwaarden
Start Foundation werd gevonden voor de aankoop van de panden, en er is een huurovereenkomst gesloten voor de vier panden. Rabobank, Rabobank Foundation en Start Foundation stelden het startkapitaal beschikbaar.1 Jos Verhoeven van Start Foundation: “Maatschappelijk investeren betekent dat wij gewenste veranderingen willen stimuleren en dat kan hier. Hier kan verschil gemaakt worden. Het doel van My Red Light, de positieverbetering van sekswerkers, daar staat onze organisatie voor 100 procent achter.” Ook Rabobank Amsterdam en de Rabobank Foundation zijn vol vertrouwen. De Amsterdamse zorginstelling HVO-Querido biedt in de startfase advies en praktische ondersteuning aan My Red Light bij het opzetten van de zelfbeheerorganisatie.

1 Start Foundation, Rabobank en Rabobank Foundation zijn niet betrokken bij de exploitatie.

Toggle
Waarmee investeert Start Foundation in het project My Red Light?

Start Foundation bezit door de verkoop van Uitzendbureau Start in 2002 een vermogen van om en nabij de 127 miljoen euro. Dat vermogen wordt belegd door een vermogensbeheerder, en met het rendement op dat vermogen financiert Start Foundation de eigen organisatie en de activiteiten die ze steunt. Naast deze traditionele wijze van vermogensbeheer zijn we in 2014 gestart met Mission Related Investment, waarbij we een deel van ons geld als werkend vermogen gebruiken. Het werkend vermogen wenden we in lijn met onze missie aan voor Nederlandse mkb-bedrijven die aantoonbaar inclusief (willen) zijn. Maar ook voor zogeheten Social Impact Bonds en mogelijk andere vernieuwende financiële instrumenten. Ten slotte willen we daar waar mogelijk dat vermogen ook maatschappelijk en financieel laten renderen door te investeren in maatschappelijke initiatieven en maatschappelijk vastgoed, als dat bijdraagt aan een betere samenleving.

Toggle
Waarom investeert Start Foundation in My Red Light?

Volgens secretaris-generaal Salil Shetty van Amnesty International moeten de mensenrechten van prostituees beter beschermd worden: “Sekswerkers behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in de wereld, die vrijwel constant risico lopen op discriminatie, geweld en misbruik.” In 2015 nam Amnesty wereldwijd hierover een resolutie aan.

We kregen signalen dat burgemeester Van der Laan in Amsterdam een proef wilde om de positie van sekswerkers te verbeteren en te versterken en, waar noodzakelijk en mogelijk, misstanden in de branche aan te pakken. Hij slaagde er niet in een financier te vinden voor de aankoop van de panden. Wij hebben ons toen gemeld of onze hulp gebruikt kon worden.

Veel financiers (w.o. ook maatschappelijk investeerders) staan huiverig tegenover het investeren in zaken rondom het maatschappelijke thema prostitutie.

Als onafhankelijke maatschappelijk investeerder zijn we niet bang om te experimenteren of te investeren daar waar anderen het laten liggen of niet aandurven. Zaken die wel nodig zijn om verandering teweeg te brengen.

Toggle
Hoeveel geld investeert Start Foundation?

In september 2016 heeft Start Foundation publiek gemaakt de aankoop van de panden te willen financieren. Voor de daadwerkelijke aankoop van de panden (opstallen) heeft Start Foundation op 1 mei 2017 een lening van 1,6 miljoen euro verstrekt aan Stichting Vastgoed My Red Light. Naast de financiering van de aankoop van de panden investeert Start Foundation 100.000 euro (evenals Rabobank en Rabobank Foundation, beide goed voor samen 400.000 euro) voor de opstartkosten van het project.

Toggle
Wat is het financiële rendement op de investering?

Start Foundation ontvangt naar verwachting een jaarlijks rendement van 4% op het geïnvesteerde vermogen. We zien erop toe dat dit rendement geen negatieve bijeffecten heeft voor de sekswerkers (bijvoorbeeld een huur die niet op te brengen is). Het rendement wordt ingezet voor het financieren van nieuwe maatschappelijke initiatieven. Start Foundation ondersteunt namelijk ook projecten voor onder meer vluchtelingen, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, gehandicapten enzovoorts.

Toggle
Wat is het sociale rendement?

Er zijn uitgangspunten geformuleerd waarop de impact gemeten wordt. Enerzijds gaat het om persoonlijke empowerment, zoals zeggenschap over arbeidsomstandigheden en ondernemersvaardigheden. Anderzijds kijken we naar economische empowerment, zoals inkomenspositie, toegang tot bancaire dienstverlening en kansen op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke effecten worden door onafhankelijke onderzoeksinstituten onderzocht.

Toggle
Heeft Start Foundation invloed op de bedrijfsvoering of het bestuur?

Start Foundation heeft geen zitting in het bestuur of in de Raad van Toezicht van de Stichting My Red Light en is op geen enkele wijze betrokken bij de exploitatie van de stichting, anders dan het beschikbaar stellen van financiering voor de verwerving van de panden en een bijdrage in de opstartkosten.

Toggle
Wat doet Start Foundation als de maatschappelijke doelen niet gehaald gaan worden?

Indien na enige tijd blijkt dat de doelstellingen buiten bereik blijven en/of wanneer er structurele misstanden geconstateerd worden, zal Start Foundation zich uit het initiatief terugtrekken.

Toggle
Heeft Start Foundation een rol in het project zelf?

Nee. Start Foundation zit niet in het project en ook niet in de Raad van Toezicht. Wel bewaken we op afstand de beoogde impact van het project.

Toggle
Is Start Foundation van plan meerdere van dergelijke initiatieven te steunen?

Start Foundation is een aanjager en een vernieuwer. Het ligt niet in de rede dat Start Foundation meerdere van dit soort projecten gaat steunen. Uiteraard hopen we dat als dit project slaagt, het navolging gaat krijgen in andere steden. We verwachten dan dat, tegen het licht van de doelstellingen van dit eerste initiatief, andere financiers minder reserve zullen tonen ten aanzien van het financieren van soortgelijke initiatieven.